Vai direttamente al contenuto

SBS

Sardinia Bibliographic Services

Sardinia Bibliographic Services
     
  
Forgotten your password?
Subscribe now!

Istòria de unu cau marinu e de su gatu chi l´aiat imparadu a bolareIstòria de unu cau marinu e de su gatu chi l´aiat imparadu a bolare - Luis Sepúlveda, Papiros (2011)

Traduzione in sardo del romanzo di Luis Sepúlveda Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar

Author/s Luis Sepúlveda
Translator/s Diego Corraine
Illustrator/s Manuela Marchesàn
Publisher Papiros
Edition Nuoro, 2011
Pages 88 (illustrated)
Series SenaLàcanas
Genre Fiction
Format Paper 
Price € 11,00
Release language Sardinian
Original language Spanish

  Further details

The work

Istoria de unu cau marinu e de su gatu chi l´aiat imparadu a bolare càpitat in Amburgu e contat de unu cau marinu, Kengah, chi cun una truma de cumpàngios e de àteros pugiones est bolende chirru a su golfu de Biscàglia e a logos prus caentes, in cherta de recatu. Sa truma si ghetat a modde pro mandigare arrangada, ma Kengah, imbetzes de pònnere in mente a su capu-truma chi lis imponet de pesare in bolu pro s´isfrancare dae unu perìgulu, si torrat a imbèrghere in s´abba pro piscare àtera arrangada, chi l´agradaiat meda, ma nch´abbarat tenta in sa "maleditzione de sos mares", un´unda de petròliu, pèrdidu dae una petroliera durante una temporada manna. Cun sas ùrtimas fortzas, Kengah resessit a s´innetare e a cròmpere bolende a Amburgu. Cando b´arribbat, ruet a unu curridore de una domo in ue istat Zorba, unu gatu mannu pilinieddu, cun una mantza bianca in sa gula. In antis de morrère, su cau marinu resessit a li dare su primu ou suo a Zorba, incumandende·si a issu e pedende·li chi non si nche màndighet s´ou; de li dare cara finas a cantu naschet su fìgiu; de l´imparare a bolare, cando naschet...

 
Top of page   Stampa Print this page   Condividi Share
Sardinia Bibliographic Services
 
  The work